Splošni pogoji

1. Prijava
Potniki se prijavijo za potovanja, ki jih organizira Potovalna agencija GULIVER v poslovalnici agencije Guliver ali v kateri pooblaščeni agenciji. Osnova je izpolnjen prijavni dokument in vplačana akontacija

2. Plačilo
Akontacija se vplača ob prijavi in znaša najmanj 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del se plača najpozneje 10 dni pred pričetkom potovanja. Potnik mora ob odhodu vodji potovanja predložiti dokument o plačanem aranžmaju

3. Storitve, ki so zajete v ceno aranžmaja
V ceno aranžmaja so vključene transportne, hotelske, gostinske storitve navedene v programu, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za namestitev v dvoposteljni sobi

4. Posebne storitve
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana ipd.), in so za njih v programu predvidena doplačila, zato jih potnik plača posebej. Potnik lahko ob prijavi navede želje po dodatnih oz. posebnih storitvah in jih doplača poleg cene aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja v kraju, kjer so storitve opravljene in sicer v ustrezni valuti

5. Cene
Cene potovanj so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. PA Guliver ima pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskem zakonikom in zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji, če je prilšlo do spremembe v menjalnem valutnem tečaju ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. PA Guliver sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene najpozneje do 20 (dvajsetega) dne pred začetkom potovanja in potnika o spremembi takoj obvesti. V primeru podražitve večje od 10% ima potnik pravico do odpovedi in povračila celotnega vplačanega zneska. Cene veljajo izključno za storitve navedene v programu

6. Odpoved potovanja
Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil za potovanje. V tem primeru ima PA Guliver pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:
- do 45 dni pred odhodom 10% cene aranžmaja
- od 44 do 30 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja
- od 29 do 22 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja
- od 21 do 15 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja
- od 14 do 8 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja
- od 7 do 0 dni pred odhodom 100% cene aranžmaja

V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno odstopi od nadaljnega potovanja, pri povratku ni upravičen do povračila stroškov.

7. Odstopnina
Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati potovanje, lahko plača odstopnino. Dogovor o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja.
V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati (vojaški vpoklic, zdravniško spričevalo...), ni pa plačal odstopnine, zadrži PA Guliver povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v 6. točki splošnih pogojev. V primeru plačane odstopnine ima Guliver pravico le do povračila administrativnih stroškov.

8. Potni dokumenti
Potniki, ki se prijavljajo za potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list oz. Osebni document, potreben za potovanje. Potniki morajo ob prijavi oz. do roka, ki je v programu določen, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države v katero potujejo. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna PA Guliver tako, kot da je potnik potovanje odpovedal.

9. Carinski in devizni predpisi
Potniki so dolžni spoštovati carinske in devizne predpise. Če zaradi nespoštovanja predpisov potniki ne morejo nadaljevati potovanja, nosijo vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem.

10. Odpoved potovanja ali sprememba potovanja
PA Guliver si pridržuje pravico, da na osnovi zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 7(sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Prav tako si PA Guliver pridžuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.), za potovalno agencijo Guliver pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da programa ne bi objavil ali zanj sprejel rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.
PA Guliver si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (negotov položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere PA Guliver ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. PA Guliver ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da PA Guliver odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila aranžmaja, vendar nima pravice do povračila stroškov vize, potrebne za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi v programu PA Guliver potnika takoj obvesti

11. Obveznosti organizatorja
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in mu je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. PA Guliver izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi izrednih okoliščin (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče ipd.) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi

12. Reklamacije
Potnik mora neustrezno storitev reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (vodniku) ali obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji. Po končanem potovanju mora potnik vložiti reklamacijo pisno v roku 60 (šestdeset) dni po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije PA Guliver ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Če je po krivdi PA Guliver prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do povračila v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, kadar ima PA Guliver pravico do odpovedi aranžmaja ali do spremembe programa

13. Zdravstveni predpisi
V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

14. Prtljaga
Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. PA Guliver ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu

15. Izguba dokumentov
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Glede formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov potovanje prekiniti, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

Guliverjevi enodnevni izleti

Benetke - s katamaranom "Prince of Venice"

Brioni

Portorož - piknik na ladji

Prekmurje - spust s čolnom po reki Muri

Bela krajina

Dunaj

Beneška Slovenija

Višarje

Gorenjska

Primorska in Kras

Guliverjeva dvodnevna potovanja

Budimpešta

Gradež - Oglej - Doberdob - Portorož

ZOO Safari in Gardaland

Blatno jezero

Salzburg - Passau - Linz

Ravena - Rimini - San Marino

Gradiščanska

Sarajevo

Gardsko jezero - Gardaland

Benetke - Rimini - San Marino

Guliverjeva večdnevna potovanja

3dni Skrivnostna Moravska

3dni Albanija

5dni Azurna obala

3dni Assisi in Toscana

4dni Malta

3dni Boromejski otoki